குழந்தை வளர்ப்பின் நுணுக்கங்கள் (Parenting Techniques)

குழந்தை வளர்ப்பின் நுணுக்கங்கள் (Parenting Techniques)

குழந்தை வளர்ப்பின் நுணுக்கங்கள் (Parenting Techniques)

Workshop Topics:

1. உணர்வாற்றல் கற்றல்
2. கதை
3. பொம்மை செய்ய உதவும் எளிய முறைகள்
4. கற்பனை பெற்றோர்
5. வாழ்க்கை வழிகாட்டிகள்
6. குடும்ப வழிகாட்டிகள்
7. நன்னெறிகள் பற்றிய பேச்சு
8. உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வுள்ளல்


Resource Persons:

Ms. Esakkiammal
Lead QA Engineer, SBNA Software Solutions, Coimbatore


Click here to Register
No registration fee.

Copyright © 2020 Kumaraguru College of Technology, Coimbatore 641049.Web Solutions by AES Technologies (India) Pvt. Ltd.