Feeds

Events

 • குழந்தை வளர்ப்பின் நுணுக்கங்கள் (Parenting Techniques)

  Workshop Topics:

  1. உணர்வாற்றல் கற்றல்
  2. கதை
  3. பொம்மை செய்ய உதவும் எளிய முறைகள்
  4. கற்பனை பெற்றோர்
  5. வாழ்க்கை வழிகாட்டிகள்
  6. குடும்ப வழிகாட்டிகள்
  7. நன்னெறிகள் பற்றிய பேச்சு
  8. உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வுள்ளல்


  Resource Persons:

  Ms. Esakkiammal
  Lead QA Engineer, SBNA Software Solutions, Coimbatore


  Click here to Register
  No registration fee.

 • Infrared (IR) spectroscopy is widely used to determine the structures of unknown molecules, giving a unique vibration spectrum. This technique allows the identification of structural changes in the molecular bonding and chemical shifts and to investigate the surface adsorption of functional groups on nanoparticles and other wide range of chemical applications. FTIR Spectrum Interpretation plays an important role in the scientific field due to its wide range of applications in Identification and chemical characterization studies. Functional Group Region and Fingerprint Region are critical for understanding and interpreting spectral characteristics of various biomolecules through proper Peak Analysis, Peak fitting and baseline correction.

  AREA  OF FOCUS
  • Basic understanding of Infrared Spectroscopy in Identification and Characterization of Materials.
  • Conceptual understanding of acquiring the FTIR spectrum of various functional groups.
  • Hands-on training on FTIR Spectrum Interpretation of characteristic peaks.
  • Use of Origin Software and Shimadzu LabSolutions IR.
  Resource Persons

  Dr. S. Ponnuswamy, Associate Professor and Head, PG and Research Department of Chemistry, Government Arts College (Autonomous), Coimbatore.

  Dr.  Kalpana Duraisamy, Assistant Director- R&D, WAFE Auxiliary Chemicals Private Limited, Coimbatore.

  Dr. Manickam Paulpandi, CSIR-POOL Scientist, Department of Zoology, Bharathiar University, Coimbatore.

  Mr.Mohammed Ashraf Ali, Asst.Manager, Customer Support. Toshvin Analytical Pvt Ltd,
  Chennai-26.

  Details for Participants

  • The course is open to Faculty members, Research Scholars and Students belonging to Biotechnology, Chemistry, Material Science, Textile Technology, Pharmaceutical Sciences, Nanotechnology and other related life science and chemical science disciplines can also apply.
  • Registration will be based on the first come first served basis to a maximum of 50 participants

  Registration Link:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxiXcDKAlXS5x3EQiBHg4k7ck3ozW0VrFbh0RF1XWFBXeGlw/viewform

   

  Coordinator

  Mrs.Veerabhuvaneshwari. V (AP I/ BT)
  Department of Biotechnology
  Kumaraguru College of Technology, Tamil Nadu, India.
  Mobile: +91- 8825712588
  E.mail: veerabhuvaneshwari.v.bt@kct.ac.in

  Co-Coordinators

  Dr. K.R. Aranganayagam
  AP I & Head i/c – Chemistry, Department of Science and Humanities, Kumaraguru College of Technology, Tamil Nadu, India .
  Mobile: +91- 9843353875
  E.mail: aranganayagam.kr.sci@kct.ac.in

  Dr. K. Sampath
  AP I, Department of Science and Humanities, Kumaraguru College of Technology, Tamil Nadu, India.
  Mobile: +91- 9965671803
  E.mail: sampath.k.sci@kct.ac.in

  Address for Communication

  The Coordinators
  FTIR SPECTRUM INTERPRETATION
  0422–2661343, +91-8825712588
  +91-9843353875, +91-9965671803
  Kumaraguru College of Technology, Chinnavedampatti, Coimbatore-641 049

 • Institution of Engineers India, Coimbatore Local Centre organized an All India Seminar on “Artificial Intelligence: An Application Perspective”  during 5th & 6th September 2019, in association with Kumaraguru College of Technology.

  The date for paper submission is extended to 02.09.2019.

  Date: 05th and 06th September 2019

  Register Now

  Download Brochure
 • All India PG Diploma in Industrial Automation System Design

  Get Brochure

 • “ProtoSem DemoDay has organized at FORGE on 15th June 2019 for the current batch to demonstrate Product Innovations. 15 teams working on innovation in Healthcare & Medical Devices, Automotive, Agriculture, Aerospace & Smart Factory challenges presented the innovation. Vishwanathan Sahasranamam, Co-Founder & CEO – FORGE lead the Jury panel, accompanied by Dr. Meera, Program Director FORGE & Vivek Poovalingam, Incubation Director FORGE. Based on the feedback and recommendation from the Jury, 4 innovations are chosen to represent in IIC PoC competition”

 • Three Days Faculty Development Programme | BLOCK CHAIN TECHNOLOGY AND ITS APPLICATIONS

  About the Programme

  Block chain technology is a decentralized distributed public digital ledger which uses the concept of crypto currencies for business purposes. The three days programme discuss the basics of block chain technology, smart contracts for businesses, supply chain management ,global transactions and trade financing techniques in the current market. By attending the three days programme the participant can learn the recent technologies about the block chain technology.

  Objective of the Programme

  • To learn the crypto currency techniques
  • To learn the retail technologies and rewards
  • To know the techniques about tax regulation and compliance
  • Managing the Internet of Things networks
  • Equity Trading

   

  Day 1 – Intro To Block chain

  1. What is Block chain?
  2. Why is Block chain so revolutionary?
  3. A Brief look at Bitcoin
  4. Cryptography
  5. Deep understanding of Bitcoin Design
  6. Consensus algorithms
  7. Programmable Block chains – Smart Contracts
  8. What’s a DApp?
  9. Block chain Transactions
  10. Future of block chain
  11. Block chain Synergy with other cutting edge technologies
  12. Business Use cases

   

  Day 2/3 – Ethereum

  1. History, Concept, and design of Ethereum
  2. Understanding network architecture
  3. Basic concepts of Ethereum
  4. Setup of the development environment
  5. Toolchain Configuration
  6. Smart Contract Development
  7. Debugging
  8. Token design and implementation
  9. Design patterns, SW engineering best practices
  10. Understanding security implications
  11. Limitations in Ethereum
  12. Future of Ethereum – Enterprise Ethereum, Sharding, Proof Of Stake

   

  Day 3 – Hyperledger Fabric

  1. Overview of Hyperledger family
  2. Applications of Enterprise block chain
  3. Enterprise block chain and public block chain
  4. Hands on session

   

  Resource Person
  Mr.Bharath Mallapur
  V.P – Technology Evangelist, Emurgo Academy, Bangalore

   


   

  Registration
  Students and faculty from any Technical Universities/Engineering Colleges of Tamilnadu.

  Registration fee
  Full Time Research Scholar – Rs 1000 | Faculty – Rs. 1200

  Accommodation details
  Accommodation will be provided to the participants on request and payment basis.
  Date of Intimation of Selection: 28/06/2019 (Intimation through E-mail).

  REGISTER HERE before 27 June, 2019

   

  Address for Communication
  Dr.M.Alamelu
  Department of Information Technology,
  Kumaraguru College of Technology, Coimbatore-641 049
  Email: alamelu.m.it@kct.ac.in

 • MINISTRY OF HUMAN RESOURCE AND DEVELOPMENT – SPARC SPONSORED : INTERNATIONAL COURSE

  Last date for registration extended : till 27.06.2019
  Intimation of selection: 28.06.2019

   

  About SPARC Course
  Ministry of Human Resource Development (MHRD), Government of India has launched a new scheme, named as, Scheme for Promotion of Academic and Research Collaboration (SPARC) with a view to facilitating global research networks between a higher educational institution in India with global universities. In addition to project-related collaborations, a course will be taught by foreign faculty under this scheme.

  KCT Course Outline SCHEDULE

  Course level: 
  Undergraduate-final years, Postgraduate, Ph.D. scholars and Faculty from Science, Engineering, and Medicine

  Discipline:
  Multidisciplinary – science, engineering and medicine

  Lecture hours: 24

  Pr-requisites: 
  No pre-requisite is required for this course. Students with a background in either materials or biological sciences will be preferred.

  Teaching Mode:
  The mode of delivery will be in the form of lecture and case studies

  Module Outline

  • Introduction to Biomaterials & Biocompatibility
  • Human Body, Brain and Mind
  • Classes of biomaterials
  • Medical devises Regulations & Standards; Sterilization
  • 3D Printing of Medical Devices
  • Tissue Engineering
  • Regenerative Medicine
  • Controlled Drug Delivery
  • Coatings
  • Individual Students projects

  Learning Outcome
  Develop a strong base in materials science and engineering which is of biomedical relevance
  Appreciate the processing-structure-property relationship of biomaterials
  Enhance the awareness of the complex multi-disciplinary nature of the biomaterials field
  Ability to recommend appropriate materials for any given biomedical applications
  Ability to design appropriate processing routes for various biomaterials
  Ability to comprehend the techniques of writing a good research report

  Assessment (For credit score only)

  – Final Examination is an open-book examination for an hour

  Conduct of Course
  The course on Engineering Materials in Medicine primarily is for credit and cover 24 hours for a typical 1 credit course. Academicians, researchers,  students and industry persons are invited to participate in this course. The course is offered by Kumaraguru College of Technology, Coimbatore, India and handled by a Prof.Seeram Ramakrishna, Director, Center for Nanofibers and Nanotechnology, Mechanical Engineering, National University of Singapore, Singapore and Prof.Lakshminarayanan Rajamani,  Head, Anti-Infective Research and Principal Research Scientist, Singapore Eye Research Institute (SERI), Singapore.

  Dr. Seeram Ramakrishna, FREng is a Professor of Mechanical Engineering at the National University of Singapore (NUS). NUS is ranked among the top 11 universities in the world. He is the nanotechnology pioneer in Asia. He is an Editor of Elsevier Journal Current Opinion in Biomedical Engineering, and Springer Nature Journal Materials Circular Economy. He received PhD from the University of Cambridge, UK, and the TGMP from Harvard University, USA. He is a Highly Cited Researcher (Clarivate Analytics). Thomson Reuters identified him among the World’s most influential scientific minds. A European study (http://www.webometrics.info/en/node/58) placed him among the only 500 researchers with H-index above 142 in the history of science and technology. He co-authored ~ 1,000 SCI indexed international journal papers and 8 books, which received ~ 90,000 citations.

  He is an elected International Fellow of Royal Academy of Engineering, UK; Academy of Engineering, Singapore; National Academy of Engineering, India; American Institute for Medical & Biological Engineering (AIMBE); ASME, USA; and International Union of Biomaterials Science & Engineering (FBSE).

   


   

  Dr. R. Lakshminarayanan obtained his PhD from the Department of Chemistry at the National University of Singapore in the area of protein chemistry. He was a recipient of the Singapore Millennium Foundation Postdoctoral Fellow and then worked as Research Associate at the University of Southern California. Currently, he is working as Principal Research Scientist at the Singapore Eye Research Institute (SERI). At SERI, his group is working on design of tetrabranched anti-fungal peptides, antimicrobial adjuvants for eye drop formulations, topical delivery of antimicrobial peptides, durable antimicrobial nanofibres and contact lenses and the mechanism of protein aggregation diseases.He has published 95 research articles and 4 Book Chapters with total citations: >300 and h-index: 33 . He is recipient of scientific awards such as Sing Health Publish Award 2017 & 2018, Outstanding Young Scientist Award -2013 in SERI.etc.


  Registration Fee
  Students and Research scholars
  For participation only: Rs.750/-
  For participation and award of credit: Rs.1000/-
  Students from Aboard participation/ award of credit : $200

  Faculty
  For participation only (Indian): Rs.1500/-
  International faculty: $300

  The Registration and payment of fee is done online through the Kumaraguru College of Technology, Coimbatore

  Important dates

  Last date for registration extended : till 27.06.2019
  Intimation of selection: 28.06.2019

  BANK ACCOUNT DETAILS for INDIAN / FOREIGN PARTICIPANTS
  Account No. : 1245115000000014 Type: Current Account
  Account Name: The Correspondent, Kumaraguru College of Technology
  Bank name: Karur Vysya Bank Limited
  Bank Branch: Saravanampatti Branch
  Bank Address: KCT Campus, Coimbatore – 641 049, India
  Swift ID: KVBLINBBIND
  RTGS/NEFT/IFS Code: KVBL0001245

   

  REGISTER HERE

   

  Accommodation
  Boarding and lodging for outstation participants will be arranged on payment basis at hostels of Kumaraguru College of Technology, Coimbatore, India.

  For Further Details Contact

  Dr.Bhaarathi Dhurai

  Professor, Departments of Fashion Technology
  Kumaraguru College of Technology, Coimbatore, India.
  Mobile: +91 9842617660

  Dr.N.Saraswathy

  Professor & Head, Department of Biotechnology,
  Kumaraguru College of Technology, Coimbatore, India.
  Mobile: +91 7397094519
  Email: sparc@kct.ac.in| website :www.kct.ac.in
  Voice: +91 422 2661260 / 1164/1341 Fax :+91 422 266 9406

  International and Indian Investigators

  Prof.Seeram Ramakrishna,
  Director, Center for Nanofibers and Nanotechnology,
  Mechanical Engineering,
  National University of Singapore, Singapore

  Prof.Lakshminarayanan Rajamani
  Head, Anti-Infective Research and Principal Research Scientist
  Singapore Eye Research Institute (SERI), Singapore.

  Prof.Bhaarathi Dhurai.,
  Professor, Department of Fashion Technology
  Kumaraguru College of Technology, Coimbatore, India.

  Prof.N.Saraswathy,
  Professor and Head, Department of Biotechnology
  Kumaraguru College of Technology, Coimbatore, India.

  Prof. R.Y. Sheeja,
  Department Of Chemistry
  Anna University, Guindy, Chennai.

 • Department of Civil Engineering is organizing a six days FDTP on Structural Dynamics and Earthquake Engineering sponsored by Anna University Chennai to be held from 13.5.2019 to 18.05.2019.

  Brochure Download Now

 • Skill Development program in Product Design Engineering

  Kumaraguru Centre for Industrial Research & Innovation (KCIRI) is conducting a 3 months Skill Development Training Program in Product Design Engineering (SDPPDE-2019) in association with leading industries for creating product development engineers for the core engineering industry.

  This is a great opportunity to get trained by industry experts for a domain-specific career in core product development industries.

  The program features of the course are as follows
  – Curriculum, Projects, Internships & Career opportunities are supported by leading Product Development Industries
  – Guaranteed Industry Internship after completion of the course successfully
  – Project-based learning with live industry projects mentored by industry experts
  – Focused on employment opportunities in core industry
  – Scholarship for deserving candidates

  Other program features, eligibility criteria & course details can be found in the attached poster.

  Students can register for the program at http://bit.do/kciri-sdppde on or before 20 Apr 2019

  For more details contact Program Manager-KCIRI at 94890 11028 / pgdpde.kciri@kct.ac.in

  KCIRI SDPPDE POSTER 05.04.2019

 • EI
  All India PG Diploma in Industrial Automation System Design
  Course Commences on March 6th, 2019
  An application can be downloaded from https://www.mykct.kct.ac.in/ProfilingPHD/Index.html

  Get Brochure

Announcements

Contact Info

College      : 0422-2661100
Fax             : 0422-2669406
Placement : 0422-2661515
Principal    : 0422-2661121
E-mail        : info@kct.ac.in

Student Verification / iTranscripts/
Anti Ragging Affidavit /  Anti Ragging Video’s /
 Anti Ragging Committee / ICWEC
Approval Letters
SWAYAM BOOKLET

Campus Map

Copyright © 2019 Kumaraguru College of Technology, Coimbatore 641049.Web Solutions by AES Technologies (India) Pvt. Ltd.